Wij, d.w.z. Slip Enterprises Pty Ltd en haar groepsmaatschappijen, zijn een "gegevensbeheerder".

Wij respecteren uw privacy en verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe wij zorg dragen voor uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, en zal u vertellen over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

DEEL 1 - WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE?

Gegevensbeschermingsbeginselen

Wij houden ons aan de wet en de beginselen inzake gegevensbescherming, wat betekent dat uw gegevens:

 • rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier worden gebruikt
 • alleen worden verzameld voor geldige doeleinden die wij duidelijk aan u hebben uitgelegd en niet worden gebruikt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden
 • relevant zijn voor de doeleinden die wij u hebben meegedeeld en alleen tot die doeleinden beperkt blijven
 • nauwkeurig zijn en worden bijgewerkt
 • slechts zo lang worden bewaard als nodig is voor de doeleinden die wij u hebben meegedeeld
 • veilig bewaard

Het soort informatie dat wij over u bewaren

Wij kunnen de volgende categorieën van persoonlijke informatie over u verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • uw contactgegevens, waaronder naam, afleveradres, contactnummer, e-mailadres
 • uw bestelinformatie, waaronder gegevens over uw aankoop, betalingsgegevens en leveringsgegevens
 • alle informatie die u ons verstrekt in het kader van communicatie met ons, onder meer via onze klantenservicefunctie en e-mail
 • voor werknemers, consultants en sollicitanten, de informatie die u aan ons hebt verstrekt in uw curriculum vitae, sollicitatiebrief, sollicitatieformulier of in de loop van uw dienstverband bij ons, met inbegrip van naam, titel, adres, telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres, geboortedatum, geslacht, arbeidsverleden, kwalificaties, bankrekeninggegevens, contactpersoon voor noodgevallen, pensioenfondsgegevens en nationaal verzekeringsnummer
 • technische gegevens (zie Geautomatiseerde technologieën of interacties hieronder)

Hoe wordt uw persoonlijke informatie verzameld?

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u uit de volgende bronnen:

 • u rechtstreeks
 • via uw automatische technologieën of interacties (zie hieronder)
 • onze externe dienstverleners, wanneer u informatie aan hen hebt verstrekt

Geautomatiseerde technologieën of interacties

Bij uw interactie met onze website zullen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfacties en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals Google Analytics. Zie hoofdstuk 7 hieronder voor meer informatie.

Hoe wij informatie over u zullen gebruiken

Wij zullen de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen gebruiken om:

 • u in staat te stellen onze website te gebruiken en/of onze producten te kopen
 • met u te communiceren over het wervingsproces
 • achtergrond- en referentiecontroles uit te voeren, waar van toepassing
 • het contract uit te voeren dat wij met u gaan sluiten of hebben gesloten
 • gegevens met betrekking tot onze interactie met u bij te houden
 • te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten

Wij zullen uw persoonlijke informatie ook gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.

Als u verzuimt persoonlijke informatie te verstrekken

Als u nalaat informatie te verstrekken wanneer daarom wordt verzocht, kunnen wij u mogelijk niet het voordeel van de website of diensten bieden, of ons contract met u uitvoeren. Wij kunnen sollicitanten bijvoorbeeld vragen om informatie die wij nodig hebben om uw sollicitatie in overweging te nemen (zoals bewijs van kwalificaties of werkverleden). Zonder deze informatie kunnen wij uw sollicitatie niet met succes behandelen.


DEEL 2 - DELEN VAN GEGEVENS

Waarom deelt u mijn persoonlijke gegevens met derden?

In het algemeen zullen de door ons gebruikte derde partijen uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons verlenen uit te voeren. Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze leveranciers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u kunt begrijpen op welke manier uw persoonlijke informatie door deze leveranciers zal worden behandeld.

Internationale gegevensoverdracht

Gegevens die buiten de VS, Australië en/of het VK verzameld worden, kunnen door Slip Enterprises Pty Ltd of haar groepsvennootschappen op één van deze locaties verwerkt worden. Indien dit vereist dat wij persoonsgegevens overdragen, zullen wij dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Vergeet niet dat bepaalde leveranciers gevestigd kunnen zijn in of faciliteiten kunnen hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of wij. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener zijn betrokken, dan kan uw informatie worden onderworpen aan de wetten van het rechtsgebied (of de rechtsgebieden) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zijn gevestigd. Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, dan kan uw persoonlijke informatie die wordt gebruikt bij het voltooien van die transactie onderhevig zijn aan openbaarmaking onder de wetgeving van de Verenigde Staten, inclusief de Patriot Act.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Als onze winkel wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen.

Shopify

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van Shopify, databases en de algemene Shopify applicatie. Zij slaan uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall op.

Als u kiest voor een directe betalingsgateway om uw aankoop te voltooien, dan slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Deze worden gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). De gegevens van uw aankooptransactie worden slechts zo lang opgeslagen als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat die is voltooid, wordt uw transactie-informatie gewist.

Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, die een gezamenlijke inspanning is van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

PCI-DSS-vereisten helpen de veilige behandeling van creditcardgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners te garanderen.

Voor meer inzicht kunt u ook de Servicevoorwaarden van Shopify lezen hier of Privacybeleid hier.

DEEL 3 - TOESTEMMING

In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hoewel wij uw toestemming zullen vragen voordat wij direct marketingcommunicatie van derden naar u sturen.

U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via hello@slip.com.

Tenzij het wettelijk is toegestaan om uw gegevens om een andere reden te verwerken, zullen wij, zodra wij een bericht hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, uw persoonsgegevens niet langer verwerken en zullen wij ons, met inachtneming van ons bewaarbeleid, op veilige wijze ontdoen van uw persoonsgegevens.

DEEL 4 - BEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat deze niet per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, of worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt.

Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn. Zij zullen uw persoonlijke informatie alleen in onze opdracht verwerken en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Als u ons uw credit card informatie verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en implementeren wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen.

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte brengen van een vermoedelijke inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

DEEL 5 - BEWAREN VAN GEGEVENS

Hoe lang zult u mijn gegevens gebruiken?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan eventuele wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een rechtszaak over onze relatie met u in het verschiet ligt.

Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

U kunt ons vragen om uw gegevens te wissen: zie uw wettelijke rechten hieronder voor meer informatie.

DEEL 6 - UW WETTELIJKE RECHTEN

Uw rechten in verband met persoonlijke informatie

Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een "verzoek om toegang tot gegevens"). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en om te controleren of wij deze informatie rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Dit stelt u in staat onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Dit stelt u in staat om ons te vragen persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is waarom wij deze informatie zouden blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder).
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een rechtmatig belang (of dat van een derde) en er iets is aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.
 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere partij.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, verifiëren, corrigeren of om verwijdering ervan wilt verzoeken, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wilt verzoeken dat wij een kopie van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij overdragen, kunt u contact opnemen met onze Privacy Compliance Officer via de onderstaande contactgegevens.

AFDELING 7 - COOKIES

Hier vindt u een lijst van cookies die wij gebruiken. We hebben ze hier vermeld zodat u kunt kiezen of u cookies wilt weigeren of niet.

_session_id, uniek token, sessional, Hiermee kan Shopify informatie over uw sessie opslaan (referrer, landingspagina, enz.).
_shopify_visit, geen gegevens bijgehouden, Blijft 30 minuten bewaard vanaf het laatste bezoek, Wordt gebruikt door de interne statistieken tracker van onze website provider om het aantal bezoeken te registreren
_shopify_uniq, geen gegevens bijgehouden, verloopt om middernacht (relatief t.o.v. de bezoeker) van de volgende dag, Telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.
winkelwagen, uniek token, 2 weken blijvend, Bewaart informatie over de inhoud van uw winkelwagen.
_secure_session_id, uniek token, sessiegebonden
storefront_digest, uniek token, onbepaald Als de winkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.
PREF, zeer kort blijvend, ingesteld door Google en houdt bij wie de winkel bezoekt en van waar

Meer informatie over cookies die door Shopify worden gebruikt is beschikbaar in hun cookiebeleid dat hier beschikbaar is en hier voor Australië.

AFDELING 8 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus gelieve het regelmatig door te nemen.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij u hier op de hoogte stellen van de wijzigingen, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel gebruiken en/of bekendmaken.


SECTIE 9 - VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Wij hebben een Privacy Compliance Officer aangesteld om toe te zien op de naleving van deze privacyverklaring.

Als u wilt: toegang krijgen tot persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht indienen, of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer via hello@slip.com.

U hebt ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk).